Zorgovereenkomst

Zorgovereenkomst

Met betrekking tot het verlenen van kraamzorg maken we, in overeenstemming met de algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg, de volgende afspraken met u:

In een intakegesprek met u stellen we de aard en omvang van de kraamzorg met u vast. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP). Ik kom in week 32 van u zwangerschap voor een intakegesprek, dat wordt schriftelijk vastgesteld.

Als door omstandigheden het intakegesprek telefonisch plaatsvindt wordt de indicatie digitaal vastgesteld in uw dossier en neem ik dit mee tijdens de start van de zorg.

Wanneer u zich vóór de 15e week inschrijft kan ik u de geïndiceerde kraamzorguren leveren.

Wanneer u zich later in de zwangerschap inschrijft, kan ik de geïndiceerde zorg van het LIP niet garanderen. U ontvangt wel altijd het minimaal aantal te leveren uren kraamzorg (24 uur verdeeld over 8 dagen). Bij instemming met de afspraken in deze zorgovereenkomst stemt u in met dit voorbehoud.

Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van uw verzekering en uw indicatie en kunt u nakijken via de site van uw eigen zorgverzekeraar.

Ik ben verplicht bij controles door de zorgverzekeraars (ter uitvoering van het contract dat ik als kraamzorgaanbieder met uw zorgverzekeraar heb) in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Zorgverzekeringswet, gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars.

Als u akkoord gaat met deze zorgovereenkomst zal ik na het beëindigen van de zorg uw gegevens en die van uw baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgplan (Cliëntdossier) kunt u dit overdrachtsformulier terugvinden.

Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst of het niet nakomen van een afspraak of een intakegesprek gelden de volgende annuleringskosten:

 • Voortijdige beëindiging van de overeenkomst € 150,00 (honderdvijftig euro)
 • Niet nagekomen intakeafspraak huisbezoek € 85,00 (vijfentachtig euro)
 • Niet nagekomen intakeafspraak telefonisch € 40,00 (veertig euro)

Een wijziging op deze overeenkomst kan alleen tot stand komen na onderling overleg en schriftelijke bevestiging hiervan door mij.

 • Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorbehouden
 • Als cliënt bent u verplicht zich te houden aan de geldende Arbowetgeving, dit wordt tijdens de intake met u besproken en is terug te lezen op de website.
 • Als zorgverlener vraag ik u om mij met respect te behandelen en kennis te nemen van de regels rondom het opzeggen van de zorg door de zorgaanbieder.

Met betrekking tot het verlenen van kraamzorg maken we, in overeenstemming met de algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg, de volgende afspraken met u:

In een intakegesprek met u stellen we de aard en omvang van de kraamzorg met u vast. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP). Ik kom in week 32 van u zwangerschap voor een intakegesprek, dat wordt schriftelijk vastgesteld.

Als door omstandigheden het intakegesprek telefonisch plaatsvindt wordt de indicatie digitaal vastgesteld in uw dossier en neem ik dit mee tijdens de start van de zorg.

Wanneer u zich vóór de 15e week inschrijft kan ik u de geïndiceerde kraamzorguren leveren.

Wanneer u zich later in de zwangerschap inschrijft, kan ik de geïndiceerde zorg van het LIP niet garanderen. U ontvangt wel altijd het minimaal aantal te leveren uren kraamzorg (24 uur verdeeld over 8 dagen). Bij instemming met de afspraken in deze zorgovereenkomst stemt u in met dit voorbehoud.

Alle geïndiceerde kraamzorguren vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt o.a. af van uw verzekering en uw indicatie en kunt u nakijken via de site van uw eigen zorgverzekeraar.

Ik ben verplicht bij controles door de zorgverzekeraars (ter uitvoering van het contract dat ik als kraamzorgaanbieder met uw zorgverzekeraar heb) in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Zorgverzekeringswet, gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars.

Als u akkoord gaat met deze zorgovereenkomst zal ik zal ik na het beëindigen van de zorg uw gegevens en die van uw baby overdragen aan de jeugdgezondheidszorg. In uw zorgplan (Cliëntdossier) kunt u dit overdrachtsformulier terugvinden.

Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst of het niet nakomen van een afspraak of een intakegesprek gelden de volgende annuleringskosten:

 • Voortijdige beëindiging van de overeenkomst € 150,00 (honderdvijftig euro)
 • Niet nagekomen intakeafspraak huisbezoek € 85,00 (vijfentachtig euro)
 • Niet nagekomen intakeafspraak telefonisch € 40,00 (veertig euro)

Een wijziging op deze overeenkomst kan alleen tot stand komen na onderling overleg en schriftelijke bevestiging hiervan door mij.

 • Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorbehouden
 • Als cliënt bent u verplicht zich te houden aan de geldende Arbowetgeving, dit wordt tijdens de intake met u besproken en is terug te lezen op de website.
 • Als zorgverlener vraag ik u om mij met respect te behandelen en kennis te nemen van de regels rondom het opzeggen van de zorg door de zorgaanbieder.

Privacy

Kraamzorg Deborah garandeert dat informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw persoonlijke informatie uitsluitend om u een zo goed mogelijke service te verlenen en om u de informatie te geven waar u om vraagt.
(Zie ook algemene voorwaarden 2018 www.bogeboortezorg.nl)

Aansprakelijkheid

Kraamzorg Deborah kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van mij is veroorzaakt, dit moet door de cliënt worden aangetoond.

Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie wordt niet vergoed.

Er mag alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.

Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Deborah, bij schade wordt er voor de cliënt een eigen risico gehanteerd van € 100,00 (honderd euro)